Bảng giá các loại Vịt giống chuẩn vận chuyển toàn quốc

CÁC LOẠI VỊT GIỐNG

Cung cấp các loại con giống vịt bao gồm: vịt siêu thịt, vịt trời, vịt xiêm lai…

Giống Vịt Trời

Vịt trời giống

13.000đ13.500đ/

Giống vịt bầu cánh trắng

Vịt bầu cánh trắng giống

12.000đ – 12.500đ

Giống Vịt super

Vịt siêu thịt (super) giống

10.000đ – 11.000đ

Vịt cỏ thả đồng

Vịt cỏ giống

9.000đ – 9.500đ

Bán vịt bầu đất giống

Vịt bầu đất giống

11.000đ – 11.500đ

vịt xiêm giống

Vịt xiêm lai(ngan đen) giống

15.000đ – 17.000đ